Реализација пројекта

Републички завод за заштиту споменика културе
започео је 2003. године рад на пројекту Атлас народног градитељства Србије. Планирано је да се обави рекогносцирање Србије и да се за највредније објекте народног градитељства прикупи историјско-етнографска, техничка и фото-документација, која ће бити објављена у Свескама народног градитељства Србије. Један од видова презентације и популаризације овог дела наслеђа је и ова интернет презентација где се могу наћи основне информације о највреднијим објектима народног градитељства евидентираним током реализације пројекта.

Прикупљена грађа би требало да послужи за успостављање систематског и осмишљеног рада на физичкој заштити овог дела нашег културног наслеђа које свакодневно и неповратно нестаје. Његовим очувањем као наслеђем које примарно и непосредно одражава културни идентитет простора, приближили би се цивилизацијским схватањима заштите културне баштине којима је циљ хуманији и квалитетнији живот људи. Стога је очување културних специфичности заједнице и регије, један од полазних прокламованих циљева европских и светских институција и асоцијација заштите културног наслеђа.

Пројекат Атлас народног градитељског наслеђа је вишеструко значајан. Осим за проучавање културно-историјске прошлости његов практичан значај огледа се и у улози регистра фонда народног градитељског наслеђа Србије неопходног у изради планских докумената развоја и уређења простора сваке општине, као и приручника за савремено пројектовање транспоновањем облика традиционалне архитектуре.