Кућа

Конак Мијаила Сокoвића

Село: 
Дреновац
Власник: 
Мијаило Соколовић
Датум обрађивања: 
27/07/2007 (All day)
Тип објекта: 
камена
Укупан опис: 
Кућа Соковића, досељених од Сјенице 1778. године, гостинска је кућа грађена над подрумом, са тремом на спрату. Зидана је од камена, односно танких камених плоча слаганих у редовима, са везивом од блатног малтера. Кров је четвороводан на распињаче, покривен ћерамидом и наглашене стрехе. Трем који се простирао са две стране куће, остао је само на предњој страни. На бочној страни су и трем, и подтрем накнадно зазидани и претворени у две просторије у приземљу и на спрату. Једна од двоја врата на спрату (трећа су на дозиданом делу), сувишна су и свакако накнадно настала. То би се, за разлику од каснијег зазиђивања бочне стране, могло приписати претку Урошу који је, по предању, вршио извесне преправке. Будући да је по истом казивању рођен око 1835-40. године, чини се вероватним да је те преправке извео у осмој деценији 19. века.

Кућа Душана Ђорђевића

Село: 
Драча
Власник: 
Душан Ђорђевић
Датум обрађивања: 
15/05/2007 (All day)
Укупан опис: 
Квадратне основе са калдрмисаним тротоаром око куће. Грађена је танком циглом у бондручној кострукцији делом над каменим подрумом у сантрач систему. Подрум са мањим и већим вратима неједнако је подељен на два дела. По подкопаном каналу (за осоку) који излази кроз врата већи део подрума је вероватно служио као штала што можда није била примарна намена. Кућа је покривена четворосливним подашчаним кровом са испуштеном стрехом, који је покривен ћерамидом. Четвороделне је просторне структуре уз коју је накнадно дозидана хлебна пећ са просторијом која јој затвара прилаз. Није јасна организација просторне структуре са пролазом од једне на другу страну куће преко соба. Подзид зван атула је атипичан. Прекинут је улазом што се ретко среће. Током свог постојања кућа је претрпела бројне промене које је данас тешко уочити, чиме је добијена једна потпуно необична форма.

Кућа Љубице Вељовић

Село: 
Драча
Власник: 
Љубица Вељовић
Датум обрађивања: 
16/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара (чатмара са "кућом" од талпи)
Укупан опис: 
Ова полубрвнара, делом над подрумом, четвороделне просторне структуре и наглашено правоугаоне основе, била је стожерна кућа Вељовића пошто су, према породичном предању, сви они из ње изашли. Њена старост, исказана предањем, потврђена је и традиционалном оријентацијом у правцу север-југ. Главна врата су окренута источној страни као страни сунца, са које се оно јавља и пуни, што симболизује страну напретка. Друга, наспрамна врата су на западној страни, окренута заласку сунца, што има негативну и хтонску конотацију. Није јасна појачана издуженост „куће“ и њој паралелне просторије чак и када бисмо је, према месту данас озиданог огњишта, посматрали као собу првобитне дводелне полубрвнаре или претпоставили да је настала затварањем трема првобитне троделне полубрвнаре. Детаљније истраживање би дало поуздан одговор али би требало нагласити врло уредну комуникацију просторија са наспрамним вратима на кући, која би и даље била чиста чак и када би се испоставило да је паралелна просторија била првобитни трем. Како год било, „кућа“ је грађена од талпи сложених у ћерт, што представља старији начин грађења дрветом, док су собе у скелетној конструкцији са испуном од чатме. Рогови кровне конструкције су делимично обрађени, са остацима коре дрвета, а кров покривен ћерамидом, подшиндран и наглашене стрехе.

Кућа Каменка Милановића

Село: 
Доње Комарице
Власник: 
Каменко Милановић
Датум обрађивања: 
30/07/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Кућа Милановића је приземна, шестоделна чатмара правоугаоне основе, четворосливног подашчаног крова покривеног ћерамидом. По видљивим луцима на фасади бочне и главне стране, може се закључити да је на том месту био трем. Двокрилни прозори са металним решеткама су из друге фазе промена на кући, о чему сведочи прозор на зазиданом делу трема, једнаке израде и димензија са осталим. Такође је видљиво зазиђивање по једног прозора на подужним странама соба, што спада у последње промене након зазиђивања трема. Друге промене нису видљиве, али је могуће да их је било. На њих упућује нетипична просторна диспозиција организована преко ходника – лево у засебну собу, а право у оџаклију од које је преграђивањем добијена друга, мања соба која је вратима повезана са трећом собом. Из оџаклије се улази и у четврту собу. Ако претпоставимо да је засебна соба настала од првобитног трема, а да је оџаклија накнадно преграђена, можемо закључити да је ова кућа првобитно била троделна са пространим тремом у ширини чеоне стране. У претпостављеном, оригиналном изгледу она би представљала посебно вредан пример народног градитељства. Међутим, и у данашњем облику она представља занимљив објекат народне архитектуре и својом просторном структуром и равним површинама зидова са бројним прозорима подсећа на кућу јавне намене, стару сеоску школу или кућу сеоске општине.

Кућа Анке Савић

Село: 
Доње Комарице
Власник: 
Анка Савић
Датум обрађивања: 
30/07/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Кућа је осмоделна чатмара са подрумом, настала доградњом две оџаклије и четири собе уз стару, дводелну кућу са доксатом, који је затворен након формирања нове стамбене целине. Савићи воде порекло од родоначелника Сава, који је са братом Јованом досељен из Црне Горе. По предању, стару кућу је подигао Сава, прадеда данашњег власника чији је деда Божидар рођен око 1900. године. На основу овога можемо закључити да је кућа настала последњих деценија 19. века, и то данашњи стамбени склоп, а не првобитна стара кућа. Састоји се из четири собе у низу, које су над подрумом, и две просторије, обе некадашње оџаклије, које воде у собу некадашње мање куће. Разуђене је основе. Подигнута је на темељима од ломљеног камена, са зидовима од чатме. Кров је покривен ћерамидом са затвореном стрехом. У старом делу куће очувана је оџаклија, са таваницом од талпи, док је у друге две оџаклије таваница од шашовца.

Кућа Милована Николића

Село: 
Добрача
Власник: 
Милован Николић
Датум обрађивања: 
01/09/2007 (All day)
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара
Укупан опис: 
Да није видљивих талпи на две стране оџаклије стекло би се мишљење да је у питању чатмара. На предњој фасади, на малом, видљивом, делу малтерисане и прекречене површине може се уочити ограда некадашњег трема, па можемо закључити да је ова четвороделна кућа првобитно била троделна полубрвнара са тремом. Грађена је делом над подрумом, на повишеним каменим темељима који указују да је млађег настанка. На млађи настанак упућују и унизане талпе у стубове. Све друге карактеристике полубрвнаре остале су исте: врата на оџаклији су наспрамна, собе су међусобно и са спољном средином повезане преко оџаклије, а поднице подухвата ћупријача ослоњена на средишњи стуб са јастуком. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом, подашчан и наглашене стрехе. У оџаклији је зидано огњиште постављено уз преградни зид. Од старог уградног намештаја сачувани су долап, наћве, кључанице, а прозорски отвор се затвара клизним шибером.

Кућа Драгана Јовановића

Село: 
Горње Јарушице
Власник: 
Драган Јовановић
Датум обрађивања: 
22/07/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара са "кућом" од талпи
Укупан опис: 
Према попису из 1837. године, Богосав Јовановић, предак данашњих Јовановића, био је сеоски кмет. Можемо претпоставити да је он или да су његови први наследници градили ову кућу. На то указују и архитектонски елементи који сведоче о њеној старости, као што су зарези на талпама за коснике који су подупирали прирошке првобитног шиндраног крова. Петоделна кућа затворене структуре подигнута је делом над подрумом. Правоугаоне је основе, грађена у бондручној конструкцији са испуном од чатме и угаоним делом од талпи слаганих на ћерт. Кров је четвороводан, покривен ћерамидом и подашчан, наглашене стрехе. Просторно је организована преко ходника повезаног са три просторије: две мање и једном већом собом. У „кућу“ се улази директно из спољне средине, преко камених степеника, мада је она спојена и са две суседне собе чиме је остварена кружна циркулација кроз кућу. Пет видљивих украшених стубова дуж стране наспрам улаза у "кућу" указују да је, првобитно, на тој страни кућа имала подужни трем. Затварањем трема и преграђивањем, добијене су две мале собе и ходник. Ова преправка је условила померање и других унутрашњих зидова, што је видљиво у великој соби по жлебљеној греди, као и измену комуникационих веза просторија. Подрум је испод некадашњег трема и гостинске собе. У свим собама таваница је од шашовца, сем у "кући" где је од талпи. Подови су од набијене земље, цигле и од дасака. Прозори су различитих димензија, има двокрилних са хоризонталним летвицама и дрвеним капцима, двокрилних са металном решетком, а на „кући“ је шибер. Врата су касетирана, резбарена, а улазна, која воде у кућу су на багламе, кушачена. У ,,кући“ је мањи долап.

Кућа Добриле Петровић

Село: 
Горње Јарушице
Власник: 
Добрила Петровић
Датум обрађивања: 
21/07/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Петоделна чатмара грађена делом над подрумом. Грађена је по плану куће са доксатом, али са затвореном просторном структуром. Испуштени део куће, за који није утврђено да ли је био отворен, данас припада соби. Уколико је овај простор и био отворен, засигурно није имао засебнан улаз, што је уобичајено за доксате, па би се пре могао називати чардаком, што потврђује и чињеница да је ослоњен на дрвене стубове. Детаљнијим истраживањем би се могло установити тачно изворно стање, односно потврдити или оспорити некадашње постојање чардака. Кров је вишесливан, покривен ћерамидом и подашчан, наглашене стрехе. Судећи по просторној организацији и комуникативним везама, кућа није мењала просторно-структурни склоп. Оџаклија представља центар задружог живота и комуникативно средиште куће. Из ње се улази у три собе, од којих је једна пролазна соба и спаја остатак куће са испуштеним делом, али и са спољном средином. Просторна организација ове куће није уобичајена. Одвајање приватног и јавног простора је јасно дефинисано. Приватни простор, који је у свакодневној употреби, чине оџаклија, већа и мања соба, док пролазна соба и испуштени део имају засебан улаз и представљају јавни простор. Данас је кућа повремено у функцији.

Кућа Дивне Обрадовић

Село: 
Влакча
Власник: 
Дивна Обрадовић
Датум обрађивања: 
28/07/2007 (All day)
Година градње: 
око 1840. године
Тип објекта: 
полубрвнара-получатмара
Укупан опис: 
Једна је од најстаријих кућа, данас на измаку свог постојања. Била је предмет стручног интересовања у првој половини 20. века, у време сазревања свести о споменичкој вредности традиционалне сеоске архитектуре и потреби институционализовања заштите непокретних културних добара.Кућа је грађена делом над подрумом, четвороделна, са каменим зидом уз стрм отсек, који се наставља на једну страну „куће“. Друга страна „куће“ направљена је од талпи. Зидови соба су прављени од чатме у бондручној конструкцији. Карактеристичан је тросливни кров са забатом и малим вратима за таван који је коришћен за сушење и складиштење жита и кукуруза. Извесне конструктивне нејасноће, материјалне неуједначености и изглед, упућују на закључак да је просторно структурни склоп куће настао у другој фази њеног обликовања. При том се чини, по упареним прозорима високо под стрехом и каменим зидом „куће“, да је то старији део, што потврђује и цртеж Б. Којића. Кућа је грађена око 1840. године. Првобитни власници су били Алексијевићи. Будући да је снимљена око 1939. године, можемо претпоставити да је данашњи изглед кућа добила у другој половини 20. века.

Кућа Драгутина Вучковића

Село: 
Влакча
Власник: 
Драгутин Вучковић
Датум обрађивања: 
03/10/2007 (All day)
Тип објекта: 
камена
Укупан опис: 
Камене куће су карактеристичне за простор краса, али се јављају и као појединачни случајеви у свим деловима Србије, било да се ради о зони брвнаре или зони чатмаре. На територији општине Крагујевац их је највише, а мотиви су различити - близина мајдана, навика донета из матице или страх од хајдучије. Ова четвороделна камена кућа, квадратне основе, постављена је на терен у паду, искоришћен за подрум који се пружа испод две собе. Услед прекреченог блатног малтера који прекрива конструкцију није познат начин њеног грађења: у бондрук систему са испуном од камена или сантрач систему и камену. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом и наглашене стрехе. Просторна диспозиција куће је неуобичајена. Преко дугачког ходника, вероватно некадашњег трема, лево се улази у „кућу“, која је накнадно подељена на две вратима спојене просторије повезане са малом собом. Из ходника се право улази у гостинску собу која је, вероватно накнадно, спојена са мањом собом. Променама се, поред затварања трема, поделе простора куће и отварања врата на преградном зиду соба, може приписати и премештање прозорског отвора у мањој соби што је довело до асиметричног изгледа спољне стране.
Сакупљач садржаја